Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679).
Contractant: de rechtspersoons of natuurlijkpersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Klantenvertellen een Overeenkomst heeft gesloten.
Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst. Daaronder vallen diensten met betrekking tot het (online) presenteren en promoten van Contractant, zijn onderneming, zijn diensten en/of website en alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Contractant.
Klantenvertellen: Klantenvertellen B.V. is de juridische eigenaar van Klantenvertellen en Kiyoh. Klantenvertellen B.V. is gevestigd aan de Dr. Hub van Doorneweg 169 (5026 RC) Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81275048.
Intellectuele alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante
Eigendomsrechten: rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en Klantenvertellen op grond waarvan Klantenvertellen Diensten aan Contractant levert.
Persoonsgegevens: de betekenis die daaraan wordt gegeven in de AVG.
Richtlijn: aanvullende voorwaarden die in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een specifieke Dienst.
Storing: het in materiële zin niet voldoen van de Dienst aan de in de Overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.
Verwerkersovereenkomst: de verwerkersovereenkomst tussen Klantenvertellen als verwerker en Contractant als verwerkersverantwoordelijke, welke overeenkomst integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden inclusief de daarin gebruikte definities.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door Klantenvertellen van Diensten aan Contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen. Door gebruik te maken van de Diensten van Klantenvertellen, gelden deze Algemene Voorwaarden en geeft Contractant expliciet aan akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden, waaronder de Verwerkersovereenkomst, die integraal deel uit maakt van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.3 Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Klantenvertellen en Contractant, dan wordt Contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Klantenvertellen en de Contractant zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende documenten van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde:
1. de offerte/ het overeenkomstformulier;
2. de Richtlijnen;
3. de Algemene Voorwaarden;
2.5 Klantenvertellen wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.
2.6 Klantenvertellen is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van Klantenvertellen of op een andere wijze aan Contractant bekend gemaakt. Als Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is Contractant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Klantenvertellen zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle aanvragen van de Contractant zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. De Overeenkomst komt tot stand doordat een aanvraag van Contractant door Klantenvertellen wordt aanvaard of, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat Klantenvertellen uitvoering geeft aan de aanvraag.
3.3 Klantenvertellen is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren (bijvoorbeeld als zij gerede twijfel heeft over de kredietwaardigheid van Contractant), zonder dat hierdoor enig recht van Contractant op schadevergoeding jegens Klantenvertellen ontstaat. Klantenvertellen is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.

 

Artikel 4: Uitvoering dienstverlening

4.1 Klantenvertellen zal haar best doen om de diensten, website en/of onderneming van Contractant op de overeengekomen wijze te promoten en te presenteren.
4.2 Klantenvertellen zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Klantenvertellen kan niet garanderen dat er geen Storingen optreden. Klantenvertellen doet haar uiterste best om de Storingen met inachtneming van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk te verhelpen.
4.4 Klantenvertellen is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
4.5 Klantenvertellen is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.
4.6 Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens Klantenvertellen extra werkzaamheden meebrengt, of als Contractant of eventuele derden in opdracht van Contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Contractant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is Klantenvertellen gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Medewerking door Contractant

5.1 Contractant zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Contractant zal onder meer alle benodigde gegevens en materialen voor de levering van de Diensten op door Klantenvertellen bekendgemaakte wijze en volgens de door haar bekendgemaakte (technische) specificaties tijdig verstrekken. Klantenvertellen heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de Overeenkomst te wijzigen. Klantenvertellen zal Contractant via een e-mail van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.
5.2 Contractant staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens en materialen door Klantenvertellen overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant garandeert ook dat zijn eigen gebruik van de Dienst overeenstemt met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van Klantenvertellen en haar Diensten zou kunnen aantasten. Contractant vrijwaart Klantenvertellen volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Klantenvertellen ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
5.3 Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Klantenvertellen hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.4 Contractant zal zich steeds houden aan alle door Klantenvertellen verstrekte of op de website van Klantenvertellen bekendgemaakte Richtlijnen voor het gebruik van de Dienst.
5.5 Als in het kader van de Dienst gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan dient Contractant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de inloggegevens dient Contractant Klantenvertellen direct op de hoogte te stellen zodat Klantenvertellen de toegang tot de Dienst kan blokkeren of andere passende maatregelen kan nemen. Contractant is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via zijn inloggegevens.
5.6 Contractant zal steeds zorgdragen voor een actief e-mailadres en verplicht zich om Klantenvertellen tijdig en schriftelijk te informeren bij enige wijziging hiervan. Als facturen niet (tijdig) door Contractant zijn betaald vanwege een foutief emailadres of vanwege het bouncen van de e-mail met factuur van Klantenvertellen, dan is Contractant hiervoor aansprakelijk. Als het vestigings- of factuuradres en/of telefoonnummer van Contractant wijzigt dan dient de Contractant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe gegevens schriftelijk aan Klantenvertellen mee te delen.

 

Artikel 6: Vergoeding en betaling

6.1 Voor het gebruik van de Dienst is Contractant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief btw en overige heffingen.
6.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst. Klantenvertellen is gerechtigd te verlangen dat (een deel van) de verschuldigde vergoedingen door Contractant, voorafgaand aan de levering van de Dienst, zijn voldaan.
6.3 Klantenvertellen is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen. Contractant is gerechtigd de Overeenkomst binnen 14 dagen na facturatie op te zeggen als en voor zover (i) de verhoging van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt en (ii) de inhoud van de Overeenkomst verder niet verandert. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en in te gaan op de datum waarop de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet als de verhoging van de totale waarde van Overeenkomst minder dan 10% bedraagt.
6.4 Klantenvertellen is te allen tijde gerechtigd om van Contractant een additionele vooruitbetaling te verlangen.
6.5 Betaling dient te geschieden op de door Klantenvertellen aangegeven wijze. De betaling dient voorafgaand aan de levering van Dienst te zijn uitgevoerd of in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Klantenvertellen leidend.
6.6 Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
6.7 Indien Contractant de betaling niet binnen de betalingstermijn heeft uitgevoerd , is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend. Klantenvertellen is tevens gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te pauzeren totdat Klantenvertellen de volledige betaling heeft ontvangen. Zie ook artikel 10.
6.8 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 50,- (vijftig euro).
6.9 Klantenvertellen is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient Contractant, op eerste verzoek van Klantenvertellen, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Klantenvertellen. Klantenvertellen is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.
6.10 Klantenvertellen mag steeds alle vorderingen op Contractant verrekenen met alle vorderingen van Contractant, ook indien een vordering van Klantenvertellen en/of Contractant niet opeisbaar is.

 

Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Klantenvertellen of bij de derde van wie Klantenvertellen het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Contractant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent Klantenvertellen aan Contractant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor het overeengekomen doel te gebruiken.
7.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die Contractant in het kader van de Overeenkomst aan Klantenvertellen ter beschikking stelt, blijven berusten bij Contractant of bij de derde van wie Contractant het recht heeft verkregen deze materialen aan Klantenvertellen ter beschikking te stellen. Contractant verleent Klantenvertellen het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken).
7.3 Contractant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Klantenvertellen ter beschikking te stellen. Contractant vrijwaart Klantenvertellen volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Klantenvertellen eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
7.4 Het is Contractant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Klantenvertellen of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.
7.5 Alle door Klantenvertellen uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de Overeenkomst van rechtswege.

 

Artikel 8: Privacy en Geheimhouding

8.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden verwerkt Klantenvertellen persoonsgegevens. Klantenvertellen draagt er zorg voor dat de verwerking van de Persoonsgegevens voldoet aan de AVG en aan de Privacyverklaring opgenomen op de website (waaronder: www.Klantenvertellen.nl).
8.2 Klantenvertellen en de Contractant verplichten zich om de verwerking van Persoonsgegevens aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de AVG van de Europese Unie (EU 2016/679), te laten voldoen.
8.3 Tenzij anders overeengekomen in de van toepassing zijnde Richtlijnen, fungeert de Contractant als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de AVG en machtigt Klantenvertellen door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden om Persoonsgegevens namens de Contractant te verwerken in de rol van Verwerker, in de mate die voor de Dienst wordt vereist. De verwerking van Persoonsgegevens wordt in meer detail overeengekomen in een afzonderlijke Verwerkersovereenkomst welke integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.
8.4 Voor zover Klantenvertellen Verwerkingsverantwoordelijke is heeft Klantenvertellen het recht, maar niet de plicht, om algemene instructies (o.m. in de toepasselijke Richtlijnen) te publiceren met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens waartoe de Contractant zich verplicht teneinde de Dienst te verkrijgen.
8.5 In sommige Diensten wordt informatie over het gebruik van de Diensten door bezoekers die de website van de Contractant bezoeken verzameld door middel van cookies en andere vergelijkbare technieken. De cookies die door (de partners van) Klantenvertellen worden gebruikt om de Dienst te leveren worden vermeld in het Disclaimer & Privacy- en Cookiestatement en/of de betreffende Richtlijnen van de Dienst.
8.6 De Contractant verleent Klantenvertellen het recht om anonieme, statistische informatie over het gebruik van de Diensten voor de analyse en ontwikkeling van de Diensten te verzamelen en te verwerken.
8.7 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
8.8 Partijen leggen de in 8.7 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen, ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

 

Artikel 9: Garanties en aansprakelijkheid

9.1 Klantenvertellen zal zich steeds inspannen de Dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert Klantenvertellen niet dat:
– de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of Storingen, en dat gebreken of Storingen (tijdig) kunnen worden verholpen;
– Contractant met behulp van de Dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert;
– derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
9.2 Klantenvertellen is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Klantenvertellen in welk geval Klantenvertellen uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
9.3 De totale aansprakelijkheid van Klantenvertellen bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst door Contractant te betalen vergoeding. Als er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan
€ 2.000,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.
9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de kosten die de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Klantenvertellen te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Klantenvertellen wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
– redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Contractant, verminderd met de besparingen;
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
9.5 Iedere aansprakelijkheid van Klantenvertellen voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
9.6 Klantenvertellen is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van Contractant welke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
9.7 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 6 (zes) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Contractant is ingesteld.

 

Artikel 10: Opschorting

10.1 Klantenvertellen is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Contractant te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, of als Klantenvertellen het vermoeden heeft dat Contractant in strijd handelt met artikel 5, 7.3 of 7.4, of gegronde vrees heeft dat Contractant niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan Klantenvertellen toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.
10.2 Zodra Contractant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Klantenvertellen de opschorting opheffen. Klantenvertellen is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
Artikel 11: Duur van de Overeenkomst
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiële periode van één (1) jaar. Na afloop van deze initiële periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door een van de Partijen uiterlijk één (1) maand voor het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.
11.2 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:
– surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
– in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
11.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Klantenvertellen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien Contractant:
– niet voldoet aan haar verplichtingen uit artikel 5, 7.3 of 7.4;
– op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
11.4 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van al door Klantenvertellen geleverde Diensten. Bedragen die Klantenvertellen voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
11.5 Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Contractant al hetgeen Klantenvertellen in het kader van de Overeenkomst aan Contractant ter beschikking heeft gesteld en staakt Contractant het gebruik van de Dienst.
11.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.
Artikel 12: Slotbepalingen
12.1 Klantenvertellen is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Contractant de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder aanneming uit te besteden. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam op 16 maart 2020.